Miksi Buutti myytiin Netum Group Oyj:lle? – Taustat ja syyt

1. syyskuuta 2023 tapahtui suuri käänne suomalaisessa IT-markkinassa, kun Buutti Oy siirtyi Netum Group Oyj:n omistukseen. Tämä yrityskauppa herättää luonnollisesti kysymyksen: Miksi Buutti päätettiin myydä? Tässä artikkelissa avataan yrityskaupan taustoja sekä syitä, jotka vaikuttivat päätökseen.

Kasvustrategian seuraava askel

Syksyllä 2022 Buutti Oy oli saavuttanut vaiheen, jossa yrityksen liiketoiminta oli vakiintunutta, kasvu tasaista ja johdon aikaa oli vapautunut operatiivisesta liiketoiminnasta kasvavissa määrin tulevaisuuden suunnitteluun. Täten seuraavaa isompaa kasvuaskelta oli aikaa miettiä.

Kaksi vaihtoehtoa nousi pöydälle: joko hankkia Buutin toimintaa täydentävä IT-konsultointiyritys tai etsiä Buutille strateginen ostaja, joka pystyisi kaupan avulla nopeuttamaan sekä omien että Buutin tavoitteiden saavuttamista huomattavasti. Orgaaninen kasvu koettiin liian hitaaksi vaihtoehdoksi yrityksen kasvutavoitteet huomioiden.

Yritysoston tekeminen olisi toki tuonut mukanaan suuria potentiaalisia hyötyjä, mutta se olisi myös lisännyt liiketoiminnan jatkuvuuden osalta riskiä merkittävästi, sillä yhtiössä ei ollut mittavaa kokemusta yritysostoista ja liiketoimintojen integroinnista. Tämän riskin kasvattaminen ei ollut toivottavaa, joten päätettiin suunnata katse kohti myyntiä.

Strateginen täydennys ja kohdemarkkinoiden laajennus

Yrityskaupan taustalla vaikutti vahvasti se, miten Buutti ja Netum täydensivät toisiaan strategisesti. Buutti oli erikoistunut yksityisen markkinan palvelemiseen, kun taas Netum oli vahvasti keskittynyt julkishallinnon tarpeisiin vastaamiseen.

Näiden kahden yrityksen yhdistäminen toi synergiaetuja, kuten esim. palveluiden ristiinmyynti asiakkaille, palvelutarjoaman laajentaminen ja näin ollen lisäarvon tuottaminen asiakkaille, asiantuntijaosaamisen jakaminen asiakasprojekteihin, tunnettuuden lisääminen omilla markkina-alueilla puolin ja toisin & johtamiskokemuksen jakaminen, jotka olivat molemmille osapuolille houkuttelevia.

Buutin halu laajentua julkishallinnon puolelle kohtasi täydellisesti Netumin vahvuudet ja kokemuksen tällä sektorilla. Samalla Netum näki mahdollisuuden kasvaa yksityisellä sektorilla Buutin vankalla osaamisella.

Yhteiset arvot ja kulttuuri

Yrityskaupassa on aina tärkeää, että yritysten arvot ja kulttuuri sopivat yhteen. Tunnistimme molemmissa yhtöissä, että liiketoimintafilosofiamme ja yrityskulttuurit ovat lähellä toisiaan. Kumpikaan yritys ei hae pikavoittoja, vaan kasvamme kestävästi yhdessä asiakkaidemme kanssa. Molemmissa yrityksissä on korkean osaamisen ja luottamuksen kulttuuri ja johto tuntee läpikotaisin konsultin arjen. Tämä loi vakaan perustan yhteistyölle ja varmisti, että tuleva yhteistyö osana Netum konsernia sujuu mahdollisimman kitkattomasti.

Omistajuuden jatkuvuus ja osuus Netumin Oyj:n menestyksestä

Buutin yrittäjille oli ensiarvoisen tärkeää löytää ratkaisu, jossa Buutin omistajat ja työntekijät voivat jatkaa työskentelyä Buutin parissa ja säilyttää omistusosuutensa yrityksestä. Tämä näkökulma oli keskeinen päätöstä tehtäessä, sillä se varmisti, että omistajat pysyivät edelleen mukana kehittämässä liiketoimintaa eteenpäin.

30% kauppahinnasta maksettiin Netumin osakkeina. Tällä ratkaisulla omistajat sitoutuivat vahvasti osaksi Netumin menestystarinaa. Intressimme ovat nyt vahvasti sidoksissa myös Netumin kehitykseen, mikä tukee molempien yritysten yhteistä tavoitetta menestyä uusilla markkinoilla ja kasvattaa liiketoimintaa entisestään.

Osaomistus toi myös mukanaan mahdollisuuden vaikuttaa Netumin suuntaan ja kehitykseen, jolloin pystymme aidosti tuomaan oman panoksemme yhtiön strategiseen päätöksentekoon.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Buutin myynti Netumille oli harkittu ja strateginen päätös. Kasvustrategian seuraavan vaiheen tavoittelu, strategisten täydennysten löytäminen ja kulttuurillisten yhteneväisyyksien tunnistaminen olivat keskeiset tekijät yrityskaupan taustalla.

Yrityskauppa ei ainoastaan vahvista molempien yritysten asemaa omilla kohdemarkkinoillaan, vaan luo myös pohjan entistäkin menestyksekkäämmälle tulevaisuudelle yhdessä uusilla alueilla.